Správa bytových domov a bytov, správca domu, bytu - SEM s.r.o.

prevádzka: Púpavova 10, 841 04 Bratislava - www.semsro.sk

ONLINE VÝKAZ O POČTE OSOBOMESIACOV A NAHLÁSENIE KONTAKTNÝCH ÚDAJOV

Kontaktné údaje

Ak BSM, tak Manžel/ka :
Prípadne podielový spoluvlastník 1:
Prípadne podielový spoluvlastník 2:
Prípadne podielový spoluvlastník 3:
Nahlasujem vyššieuvedené kontaktné údaje na doručovanie písomností, komunikáciu so správcom a na účely elektronického písomného hlasovania.


OsoboMesiace (predvyplnené, vpísať reálne počty bývajúcich v jednotlivých mesiacoch)

Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Please enter a number from 1 to 99.
Minimálny počet Osobomesiacov za rok je 12.
OSM - do príslušného mesiaca (políčka označené rímskymi číslicami) vpíšte aktuálny počet bývajúcich v byte v mesiaci. Zníženie počtu bývajúcich je možné len vtedy, ak bola takáto zmena v zmysle ZoVS počas roka správcovi písomne nahlásená mailom alebo poštou. Na neprítomnosť kratšiu ako 1 mesiac sa neprihliada. Minimálny počet osobomesiacov v roku je 12, nakoľko náklady na plnenia vznikajú aj vtedy, keď vlastník v byte alebo NP nebýva.


Čestné prehlásenie(povinné)